Zhejiang Qianjiang Motorcycle

Zhejiang Qianjiang Motorcycle

World Rank (Jul-30-2023)
7555
Market Cap (Jul-30-2023)
1.27 Billion USD
World Rank (Dec-25-2022)
7,644
Market Cap (Dec-25-2022)
1.17 Billion USD
World Rank (Jan-07-2022)
9,543
Market Cap (Jan-07-2022)
0.98 Billion USD
World Rank (Jan-01-2021)
5,854
Market Cap (Jan-01-2021)
1.78 Billion USD
Company Rank in Country in 2022
Rank in China in 2022 is 2571
World Region
World Subregion
Headquarters Country